The Multi-Hobbyist: love: A music, beauty & lifestyle blog by Trina D.
Showing posts with label love. Show all posts

Movie Marathon | The Notebook

Movie Marathon | The Notebook
Movie Marathon | The Notebook

“I didn’t plan on falling in love with you, and I doubt if you planned on falling in love with me. But once we met, it was clear that neither of us could control what was happening to us. We fell in love, despite our differences, and once we did, something rare and beautiful was created. For me, love like that has happened only once and that’s why every minute we spent together has been seared in my memory. I’ll never forget a single moment of it.”

-The Notebook

Are You Guilty?So, my sister got this leaflet earlier. It was given to her while she’s on her way home yata. Thought of sharing this tho.
(Here’s what the leaflet has to say:)
LIST OF MGA KASALANAN THAT WILL TAKE STUDENTS TO HELL:
 • Pakikipagtalik ng hindi pa ikinakasal
 • Watching bold movies and visiting X-rated websites o panunuod ng mga malalaswang video sa cellphones, sa tv, dvd, at pagbabasa ng malalaswang pocket book
 • Pagiging bakla or tomboy
 • Pagsasama ng hindi kasal, pagkamalibog
 • Pagsisinungaling
 • Pagmumura
 • Pagkakaroon o pagsamba sa rebulto / diyos-diyusan
 • Walang panahon sa Diyos
 • Pagkakaroon ng poot sa Diyos or failure to love God
 • Di paggalang sa magulang / rebelde
 • Being involved in fraternity or “gangs”
 • Pagnakaw ng pera o ibang bagay
 • Not paying the right fare to jeepney drivers
 • Cheating on exams
 • Paggamit ng ipinagbabawal na gamot
 • Paglalasing, paninigarilyo
 • Unforgiveness / Anger
 • Pagka-inggit
GUILTY KA BA?
Kung ikaw ay gumagawa ng lahat o ilan sa mga kasalanan na nakalista, kapag namatay ka ikaw ay nararapat para sa impyerno, pag-isipan mo ng mabuti ang mga bagay na ito.
1 Corinthians 6:9-1- Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya—ang ganyang mga tao’y walang bahagi sa kaharian ng Diyos.
ITO LANG ANG TANGING PAG-ASA MO!

Ang Diyos ay banal at hindi Niya pinapayagan ang kahit sino na may kasalanan sa langit. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang isang Tagapagligtas (Gawa 4:12). Sa pamamagitan Niya maaari tayong linisin mula sa kasalanan at gawing banal. Upang magkaroon ng karapatan at relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kailangan mong talikuran ang lahat ng iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas. Ang mga tao na tunay na naniniwala kay Jesus ay sumusunod sa Kanyang mga utos at tinatalikuran ang lahat ng kasamaan.
Repent before it’s too late!
Turn to Jesus!
Read the Bible while you can!

Philosophy of Man | Learning from our professor, Mr. Garnace

Philosophy of Man | Learning from our professor, Mr. Garnace
Philosophy of Man  Learning from our professor, Mr. Garnace


Youth Seminar (KKB Summit) with Maricel Laxa-Pangilinan

Youth Seminar (KKB Summit) with Maricel Laxa-Pangilinan
Youth Seminar (KKB Summit) with Maricel Laxa-Pangilinan

"SEX was intended by God for MARRIED PEOPLE, and not by youth to pervert it." 
There is nothing wrong with sex. Like our Pastor, and other professors once said, as long as ginagawa mo yun sa taong pinakasalan mo. Oo, safe ang paggamit ng condom. Pero mas may safe pa dun-- wedding ring, according to Ms. Maricel Laxa-Pangilinan.

Top Pick-Up Lines of Filipinos

Top Pick-Up Lines of Filipinos
Top Pick-Up Lines of Filipinos

Here's a collection of the top pick-up lines of Filipinos: