Are You Guilty? - The Multi-Hobbyist

Popular Posts

Are You Guilty?So, my sister got this leaflet earlier. It was given to her while she’s on her way home yata. Thought of sharing this tho.
(Here’s what the leaflet has to say:)
LIST OF MGA KASALANAN THAT WILL TAKE STUDENTS TO HELL:
 • Pakikipagtalik ng hindi pa ikinakasal
 • Watching bold movies and visiting X-rated websites o panunuod ng mga malalaswang video sa cellphones, sa tv, dvd, at pagbabasa ng malalaswang pocket book
 • Pagiging bakla or tomboy
 • Pagsasama ng hindi kasal, pagkamalibog
 • Pagsisinungaling
 • Pagmumura
 • Pagkakaroon o pagsamba sa rebulto / diyos-diyusan
 • Walang panahon sa Diyos
 • Pagkakaroon ng poot sa Diyos or failure to love God
 • Di paggalang sa magulang / rebelde
 • Being involved in fraternity or “gangs”
 • Pagnakaw ng pera o ibang bagay
 • Not paying the right fare to jeepney drivers
 • Cheating on exams
 • Paggamit ng ipinagbabawal na gamot
 • Paglalasing, paninigarilyo
 • Unforgiveness / Anger
 • Pagka-inggit
GUILTY KA BA?
Kung ikaw ay gumagawa ng lahat o ilan sa mga kasalanan na nakalista, kapag namatay ka ikaw ay nararapat para sa impyerno, pag-isipan mo ng mabuti ang mga bagay na ito.
1 Corinthians 6:9-1- Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya—ang ganyang mga tao’y walang bahagi sa kaharian ng Diyos.
ITO LANG ANG TANGING PAG-ASA MO!

Ang Diyos ay banal at hindi Niya pinapayagan ang kahit sino na may kasalanan sa langit. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang isang Tagapagligtas (Gawa 4:12). Sa pamamagitan Niya maaari tayong linisin mula sa kasalanan at gawing banal. Upang magkaroon ng karapatan at relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kailangan mong talikuran ang lahat ng iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas. Ang mga tao na tunay na naniniwala kay Jesus ay sumusunod sa Kanyang mga utos at tinatalikuran ang lahat ng kasamaan.
Repent before it’s too late!
Turn to Jesus!
Read the Bible while you can!